"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa"

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

ŚWIAT PRAW CZŁOWIEKA – EDUKACJA NA RZECZ ROZWOJU DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Czas trwania: MAJ 2013 - GRUDZIEŃ 2013

Koordynatorka/Konsultantka merytoryczna: Anna Dukowska – a.dukowska@naszaprzestrzen.org

Konsultantka merytoryczna: Barbara Borowiak – barbara.borowiak@gmail.com

Specjalista ds. promocji: Robert Dukowski – fundacja@naszaprzestrzen.org

Naszym celem jest uzupełnienie formalnej oferty edukacyjnej, w której brakuje edukacji dotyczącej praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich i kształtowania wrażliwości społecznej; zabiegamy o podniesienie świadomości dotyczącej tych zagadnień wśród osób zajmujących się edukacją formalna i nieformalną (nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, studentów i studentek kierunków pedagogicznych i edukacyjnych oraz wszystkim osób, dla których ważne są działania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego.

Projekt zakłada, że wiedza na temat praw człowieka i budowania społeczeństwa obywatelskiego stanie się bardziej dostępna i użyteczna oraz będzie stanowić inspirację do edukowania młodych ludzi w kierunku tolerancji i umacniania wartości, które leżą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu zapraszamy do punktu konsultacyjnego, którego głównym celem jest prowadzenie konsultacji merytorycznych, czytelni, w której znajdziecie materiału dotyczące praw człowieka oraz na warsztaty specjalistyczne obejmujące zagadnienia takie jak dyskryminacja, różnorodność, międzykulturowość, ekologia/globalizm, gender, rasizm.

W celu realizacji zadania planuje się następujące działania:


Od lipca do listopada 2013 zapraszać będziemy na cykl wydarzeń edukacyjnych:

  • 6 godzinne warsztaty specjalistyczne skupione wokół metod pracy z młodzieżą i dorosłymi,
  • Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami mniejszości kulturowych na Pomorzu przybliżające ich kulturę, religię i zwyczaje,
  • Dyżury punktukonsultacyjnego i czytelni, gdzie można skorzystać z pomocy merytorycznej i materiałów ułatwiających projektowanie scenariuszy zajęć i warsztatów.