CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2.

Celami Fundacji są :

1. Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

2. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

3. Propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych kultur, religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.

4. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

5. Promocja integracji społecznej.

6. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Działalność wspomagająca rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa i turystyki.

11. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

12. Upowszechnianie edukacji filozoficznej na gruncie edukacji formalnej i nieformalnej.

13. Działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 3.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze.

2. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

4. Prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą.

5. Organizację imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe. zawodowe, młodzieżowe, koncerty muzyczne, pokazy mody, wystawy sztuki, przeglądy filmowe służące realizacji celów stowarzyszenia.

6. Organizację i prowadzenie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych na rynku pracy.

7. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji.

8. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów.

9. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów fundacji.

10. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.

 
Nr konta fundacji: 64 1940 1076 3081 0176 0000 0000